İş Güvenliğinin Önemi ve Amaçları

İşyerinde çalışanların can güvenliği, iş için kullanılan araç, gereç ve makinenin, üretilen malın, işyerinin ve çevrenin güvenliği, iş güvenliği kapsamında yer alır.

İş dünyası kapsamından bakıldığında, çok fazla sayıda çalışan insan, çok büyük miktarlar tutan araç, gereç ve makineler, çevre ve iş dünyasıyla ilgisi olmayan milyonlarca insanın hayatı iş güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

Bu sebeple sadece bir işyerinde değil, bütün bir ülkede iş güvenliği sağlanması daha huzurlu bir yaşam sürdürülmesini mümkün kılar. Eğer iş güvenliği yoksa can ve mal kaybı, hastalık, sakatlık, zaman ve para kaybı meydana gelir.

İş güvenliğinin amaçları;

  1. İşyeri çalışanlarını korumak
  2. İşyerinin güvenliğini sağlamak
  3. Üretimin güvenliğini sağlamak
  4. Çevrenin zarar görmesini önlemek

İş güvenliği konusunun ilk sorumluları devlet, işverenler ve sendikalardır. İstenilen sonuçların alınabilmesi için bu üç sorumlunun da kendi üstlerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmesi ve kendi aralarında olumlu bir işbirliği yapmaları gerekmektedir. Tüm bunların yanı sıra kamu haberleşme araçlarının, araştırma kurumlarının, üniversitelerin, meslek kuruluşları ve derneklerin iş güvenliği konusunda gerçekleştirilen faaliyetlere etkin bir şekilde katılmaları iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacına oldukça katkı sağlayacaktır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kayıtlarına göre, dünya çapında her yıl, 110 milyon iş kazası yaşanmakta. Bu iş kazalarında 180.000 çalışan hayatını kaybetmekte. Ayrıca Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yapılan bilimsel çalışmalar, ölümle sonuçlanan iş kazalarının daha az olduğu, iş güvenliğine daha çok yatırımın yapıldığı ülkelerde rekabet gücünün daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır.

 

İş Güvenliğinde Sorumluluk

İşyerlerinde yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmak devlet, işveren ve işçinin işbirliği ile mümkündür.

İş güvenliğinde işçinin üzerine düşen sorumluluklar

İşçi, kendi sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğundan, mesleği ile alakalı bilgi ve beceriler açısından kendini yetiştirmeli, iş güvenliği kurallarına uymalıdır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki işyerlerindeki kazalarının yüzde seksen-doksan gibi büyük bir oranı çalışanların hatasından ve kurallara uymamasından meydana gelmektedir. İşçi kuruluşları olan sendikaların da bu konuya gereken hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.

 

İş güvenliğinde işverenin üzerine düşen sorumluluklar

İşverenler işyerlerinde, çalışanlar için yapılan işin özelliklerine uygun ortamı sağlamalıdırlar. İşçilerin kendi imkanlarıyla alamayacakları eğitimlerin alınmasını mümkün hale getirmelidirler. Ayrıca işçiye ve çevreye karşı, kanunların kendilerine yüklediği yükümlülükleri de yerine getirmek zorundadırlar. Yapılan araştırmalara göre, işyerlerinde meydana gelen kazaları yüzde on-yirmi oranında yönetim hataları nedeniyle oluşmaktadır.

 

İş güvenliğinde devletin üzerine düşen sorumluluklar

Devlet, kanunlara dayanan yaptırım gücü olduğundan, iş dünyası için önemli bir özelliğe sahiptir. Devletin anayasasının ilgili hükümleri ve buna dayanılarak çıkarılmış tüm yasa ve kanunlara herkes uymak zorundadır. Devlet bu yasal zorunlulukların uygulatılmasını sağlarken, çalışma bakanlığı da çalışma hayatını düzenleyen, rehberlik eden ve eğiten çalışmaları yerine getirir. İş ve çalışma hayatında hem iş güvenliği için hem de yapılan işlerin kalite ve başarısı için ilgili kuruluşların işbirliği içinde çalışmaları olumlu sonuçlar verecektir.