Risk Analizi ve Yenilenme Süresi

 

Aynı zamanda risk değerlendirmesi olarak da bilinen risk analizi, kapıcı çalıştıran apartmanlar dahil tüm işyerlerinde yapılmalıdır. Risk analizi kapsamında mevcut olan veya olması muhtemel tehlikeler belirlenir ve bu tehlikeler karşı alınması gereken önlemler için çalışmalar yapılır.

 

Yapılan bu risk analizi sayesinde işyerlerinde faaliyeti sürdürülen işlerin tüm aşamalarında iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı risklerin ortadan kaldırılır ya da en aza indirilir. Risk analizi yapılırken tehlikelerin tanımlanmasında çalışma şartları, çalışanlar ve işyeri ile ilgili bilgilerin toplanması büyük önem arz eder.

 

Gerekli bilgiler toplandıktan sonra, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde, çalışılan ortamda bulunan, psikososyal, biyolojik, kimyasal, fiziksel, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşabilecek ya da bunların etkileşimi sonucu meydana gelebilecek tehlikeler belirlenir ne kayıt altına alınır.

 

Tehlikeler belirlenirken belirtilen konular, bu konulardan etkilenmesi muhtemel olanlar ve ne şekilde etkilenebileceklerine dikkat edilir.

 

Risk analizinin bir kere yapılması yeterli değildir. Belirli zamanlarda risk analizinin yenilenmesi gerekir.

 

Risk analizinin yenilenmesi ile alakalı hükümler, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi Yönetmeliği’nin 12. Maddesinde yer alır.

 

Buna göre, daha önce yapılmış olan risk analizi, tehlike sınıfı çok tehlikeli olan işyerlerinde en geç iki yılda bir, tehlike sınıfı tehlikeli olan işyerlerinde en geç dört yılda bir ve tehlike sınıfı az tehlikeli olan işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenmelidir.

 

Risk Analizinin Yenilenmesi

 

  1. Yapılmış olan risk analizi, tehlike sınıfına göre belirli sürelerde yenilenir. Tehlike sınıfı; çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olan işyerlerinde sırasıyla; en geç iki dört ve altı yılda bir yenilenmelidir.

 

  1. Aşağıda belirtilen durumlarda meydana gelebilecek yeni riskler, işyerinin bir bölümünü ya da tamamını etkiliyor olmasına dikkat edilerek risk analizi kısmen ya da tamamen yenilenir.

 

  1. Üretim şeklinde değişiklikler olması.

 

  1. İşyeri binasında değişiklik yapılması ya da işyerinin taşınması durumun.

 

  1. Meslek hastalığı, iş kazası ya da ramak kala olaylarının yaşanması.

 

  1. İşyerinde kullanılan teknoloji, madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

 

  1. Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği yapılması.

 

  1. Çalışma ortamında yapılan ölçüm ya da sağlık gözetimleri sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

 

  1. İşyeri dışında meydana gelen ve işyerini etkileyebilecek yeni tehlikelerin ortaya çıkması.

 

Yukarıdaki durumlarda, daha önce yapılmış olan risk analizi yenilenmelidir.