Torba Yasa ile 6331 Sayılı İSG Yasasında Yapılan Değişiklikler

 

Torba yasa olarak bilinen, “İş kanunu ile bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasıyla bazı alacakları yeniden yapılandırılmasına dair” 6552 sayılı kanun 10.09.2014 tarihinde kabul edildi ve 11.09.2014 tarihli resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Torba yasa ile birlikte, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasının dört maddesinde düzenlemeler yapıldı. İşte o düzenlemeler:

 

MADDE 15 – 20.06.2012 tarihli ve 633l sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ikinci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

“e) Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer hâlleri.”

 

MADDE 16 – 6331 sayılı Kanunun altıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “işyeri hekimi ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde” ibaresi; bendin sonuna “Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler” cümlesi ve aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(4) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak görevlendirme süresinin belirlenmesinde 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dâhil edilmez.”

 

MADDE 17 – 6331 sayılı Kanunun on beşinci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “işyerlerinde” ibaresi “işlerde” şeklinde; üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

 

“Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.”

 

MADDE 18 – 6331 sayılı Kanunun otuzuncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“6) 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar.”

 

Yapılan bu yeni düzenleme ile “belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan fakat 10 kişiden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri ya da işveren vekilleri tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak koşuluyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler” denilmektedir.

 

Bu durumda, 10 kişiden az çalışanı olan az tehlikeli sınıf işverenleri ya da vekilleri, Bakanlığın düzenlediği eğitimleri tamamlamaları şartıyla; iş güvenliği hizmetini kendileri de verebilecek.

 

Yine bu düzenleme ile “Bu kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10 kişiden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları ya da aile hekimlerinden de alınabilir” ifadesi yer almaktadır. Buna göre 10 kişiden az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde, işe girerken alınması gereken sağlık raporlarının devlet hastanelerinden ya da aile hekimlerinden alınabileceği belirtilmektedir.

 

İş Güvenliği Danışmanlığı

 

Çalışma hayatına ilişkin torba yasa tasarısının 1 Ekim’de meclis açıldıktan sonra ele alınması planlanıyor. Yeni torba yasa tasarısında; asansör kazalarıyla gündeme gelen iş sağlığı ve güvenliği önlemleriiş güvenliği danışmanlığı, kamuda asıl işi yapan taşeron çalışanların kadroya alınması gibi düzenlemeler yer alıyor. Yeni torba yasa tasarısında, “İş Güvenliği Danışmanlığı” şeklinde yeni bir unvan da yer alıyor. Bu yeni unvanın, iş güvenliği uzmanlığından farklı olup olmadığı bilinmiyor. Bu alanda, yeni bir adla yeni bir iş imkânı mı yaratılmak isteniyor olabilir. Bununla birlikte sektörde zaten on binlerce iş güvenliği uzmanı var. Bu uzmanlık için binlerce kişi eğitim alarak sınavlara girdi ve çoğu belge almaya hak kazandı. Geçtiğimiz şubat ve mayıs aylarında yapılan İSG sınavlarının sonuçları da yanlış sorular nedeniyle henüz belli değil. Yaklaşık 120 bin iş güvenliği uzmanı görevlerine başlayabilmek için bekliyor. İş Güvenliği Danışmanlığı için bu uzmanlar yeniden sınava mı alınacak yoksa yeni bir unvan mı ortaya çıkacak hususunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan açıklama bekleniyor.