Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri

İşyerlerinde daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının oluşmasını sağlamak amacıyla çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yardımcı sağlık personeline “diğer sağlık personeli” denilmektedir.

İşyerlerindeki sağlık ve güvenlik hizmetlerinin uygulanmasında önemli bir role sahip olan diğer sağlık personeli; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmeleri için, sağlık memuru, hemşire, çevre sağlığı teknisyeni, acil tıp teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ve Bakanlıkça verilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip olan kişilerdir.

Her işveren, işyerinin çalışma sayısını ve tehlike sınıfını dikkate alarak diğer sağlık personelini görevlendirmek zorundadır. Fakat tam zamanlı işyeri hekimi görevlendirilmiş olan işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

 

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri Nelerdir?

Diğer sağlık personeli işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini planlar, değerlendirir ve izler. Ayrıca diğer sağlık personeli, işyeri hekimi ile beraber çalışır, veri toplar ve gerekli kayıtları tutar. İşyerindeki çalışanların sağlık ve çalışma durumlarını, işe giriş ya da periyodik muayene formlarına yazar, Muayene sırasında işyeri hekimine yardımcı olur.

Özel uygulama gerektiren çalışan gruplarının takip edilmesini ve gereken sağlık kontrollerinin yaptırılmasını sağlar. İlkyardım hizmetini organize eder ve yürütülmesinde işyeri hekimi ile beraber çalışır. Çalışanların sağlık eğitimlerinde görev alır.

İşyeri binasının ve eklentilerinin hijyen şartlarını sürekli izlenip denetlenmesi konusunda işyeri hekimiyle birlikte çalışır. İşyeri hekimi tarafından kendilerine verilecek, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tüm görevleri yürütür. İşyerinde görevli bulunan elemanların ve çalışan temsilcisinin çalışmalarına destek sağlar. Ayrıca;

Revir hizmetleri,

Pansuman,

Enjeksiyon,

Aşılama,

İş sağlığı kayıtlarının tutulması,

Eğitim,

Danışmalık, diğer sağlık personelinin görevleridir.

 

Diğer Sağlık Personelinin Yetkileri Nelerdir?

İşyerinin tüm bölümlerinde, iş sağlığı ve güvenliği konularında inceleme ve araştırma yapmak, gerekli belge ve bilgilere ulaşmak, çalışanlarla görüşmek, görevinin gerektirdiği tüm konularda işveren ve işyeri hekiminin bilgisi dahilinde, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak diğer sağlık personelinin yetkilendirildiği alanlardır.

 

Diğer Sağlık Personelinin Yükümlülükleri Nelerdir?

İşyerlerinde görevli diğer sağlık personeli, görevlerini yaptıkları sırada, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamaya çalışırlar. Verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunurlar. İşverenin ve işyerinin meslek sırlarını, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanların kişisel sağlık dosyalarındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

 

Ayrıca diğer sağlık personelleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumlu olup, görevlendirildiği işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlüdürler.

 

Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süresi Nasıldır?

Diğer sağlık personeli, on kişiden az çalışanı olan ve tehlikeli ya da az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına bir yılda en az otuz beş dakika çalıştırılmak zorundadır. Diğer işyerlerinde ise az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına bir ayda en az altı dakika, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına bir ayda en az dokuz dakika, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise çalışan başına bir ayda en az on iki dakika çalıştırılmaları gerekmektedir.

 

Tam zamanlı işyeri hekiminin görevlendirilmiş olduğu işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir. Fakat iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha kaliteli bir şekilde sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi doğrultusunda ve işverenin de uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir. Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı durumlarda bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

 

Diğer Sağlık Personeli Çalıştırmamanın Cezası Nedir?

İşverenler, kanunların gerekli gördüğü belgeye sahip yardımcı sağlık personeli çalıştırarak ya da hizmeti dışardan almak suretiyle bu sorumluluklarını yerine getirebilirler.  Bakanlık tarafından belgelendirilmiş hemşire, acil tıp teknisyeni, çevre sağlığı teknisyeni ve sağlık memuru diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişilerden birini ihtiyaçlarına göre görevlendirenler bu sorumluluğu yerine getirmiş olacaklardır. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenler 2014 yılı için 2.800 TL para cezası ödeyecek, aykırılığın devamı halinde ise her ay için 2.800 TL para ceza ödeyeceklerdir.

 

grf