Risk Analizi ve Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesindeki amaç;  işletmelerin faaliyetleri sırasında oluşabilecek muhtemel tehlikelerin belirlenmesi ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, böylece potansiyel risklerle ilgili önlemlerin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistemli bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, kazaların ve sağlık bozulmalarının en az seviyeye indirilmesini sağlamaktır.

 

Risk Değerlendirme Çalışmaları Ne Zaman Yapılmalıdır?

İşe başlamada
İşyeri kurulup üretime başlanmasından hemen sonra yapılmalıdır.
İşyeri daha önce kurulmuş, risk analizi ve değerlendirme çalışmaları hiç yapılmamış ise yapılmalıdır.

Değişiklik olması durumunda
İşyerinde yer, teknoloji ve yürütülen işin değişmesi halinde yapılmalıdır.
Ciddi ve yeni bir tehlikenin ortaya çıkması halinde yapılmalıdır.
Uygulamalar gözden geçirilirken yeni bir durum tespit edilirse ve bu durumlarından biri gerçekleşirse yapılmalıdır.

İş kazası, meslek hastalığı gibi durumlarda
İşyerinin tamamını veya büyük bir kısmını etkileyen bir kaza, hastalık ve benzeri bir olay meydana gelmişse yapılmalıdır.

Düzenli aralıklarla
İşyerinden veya etkilenen alandan kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikelerin sonucunda ortaya çıkan risklerin yapısına göre ve yürütülen faaliyetlerdeki ya da işteki değişikliklerin derecesine bağlı olarak yapılmalıdır.

 

Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılmalıdır?

Risk değerlendirmesi çalışmaları ilgili birimin yetkilileri tarafından sürekli olarak izlenmeli ve kontrol tedbirleri uygulanarak, risk oranları azaltılarak iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmelidir.

Tespit edilen riskler kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar sürekli izlenmelidir.

İşyerinde risk kontrol listesi hazırlanmalıdır. Bu kontrol listesi ihtiyaca göre geliştirilip doldurularak sürekli işyerinde bulundurulmalı, belirli aralıklarla güncellenmelidir.

Kabul edilebilir seviyeye düşürülen riskler de olasılık ve şiddetlerinin yükselmemesi için alınmış olan tedbirlerin devamlılığı izlenmelidir.

İşyerinde yapılacak risk değerlendirmesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde belirtilen ekip tarafından yürütülmelidir.

İhtiyaç duyulduğu zaman bu ekibe destek olması için dışarıdaki kişi ve kuruluşlardan da hizmet alınabilir.

 

Risk Değerlendirmesini Kimler Yapabilir?

Risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre, her işveren, çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama amacıyla iş sağlığı ve güvenliği konularında risk değerlendirmesi yapmak ya da yaptırmak zorundadır. Risk değerlendirmelerinin, bakanlık tarafından belgelendirilmiş, alanında yetkinleşmiş iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına yaptırılması işverenin yararına olacaktır.

 

Risk Değerlendirmesinin Faydaları Nelerdir?

Oluşabilecek tehlikeler önceden görülür.

Acil durumlara her an hazırlıklı olunur.

Tehlikelerin önlenmesi ile maddi ve manevi kayıplar azaltılır.

Uluslararası saygınlık kazanılır.

Sorumluluk ve görev paylaşımı sağlanır.

Tehlikelerden özel olarak etkilenebilecek çalışan grupları tespit edilir ve hassas güvenlik önlemleri alınır.

Risk türlerine göre kullanılacak koruyucu ekipmanlara karar verilir.

Bu ekipmanların düzenli olarak bakım ve kontrolleri yapılır.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirilmeleri sağlanır.

 

Risk Değerlendirmesi Hangi Sıklıkla Yenilenmelidir?

Yapılan risk değerlendirmeleri işyerinin tehlike sınıfına göre belirli aralıklarla güncellenir. Çok tehlikeli sınıfında yer alan işyerleri 2 yılda bir, tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 4 yılda bir, az tehlikeli sınıfında yer alan işyerleri ise 6 yılda bir risk değerlendirmelerini güncellemek zorundadırlar.

Üç çeşit tehlike sınıfı vardır. Çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli. İşyerleri SGK Nace kodu aracılığıyla İSG Genel Müdürlüğü Risk Sınıfları Tebliğ Sınıfları listesinden tehlike sınıflarını bulabilirler.

 

Risk Değerlendirmesi Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

İşyerinde kullanılan ekipman ve teknolojik altyapının değişmesi durumunda,

İşyerinin bulunduğu binada değişiklik yapılması ya da işyerinin taşınması durumunda,

Üretim yöntemi şeklinde değişiklik olması durumunda,

İşyerinde herhangi bir iş kazası ya da meslek hastalığı meydana geldiğinde,

İşyeri dışında meydana gelip işyerini etkileyecek bir tehlikenin oluşmasında,

Daha önceden yapılan risk değerlendirmeleri geçersiz sayılır ve yeni bir risk değerlendirmesi yapılır.

 

Risk Değerlendirmesine Devletin Katkısı Nedir?

10 kişiden daha az çalışanı bulunan çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine bakanlık maddi destek verecektir. 10 kişiden daha az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıfındaki işyerlerine, Bakanlar Kurulu’nun kararı sonrasında destek verilecektir. Bu desteğe karar verilmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları dikkate alınacaktır. Sigortasız çalışan bulunduran işyerlerinin tespit edilmesi durumunda, yapılan destek faizi ile birlikte geri alınacak, Ayrıca bu işyerleri destekten 3 yıl süreyle men edilecekler.

 

Risk Değerlendirmesi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Belirli risklerden etkilenebilecek özel çalışanların durumu,

Kullanılacak ekipmanın seçilmesi,

Özel düzenlemeler gerektiren çalışan gruplarının (engelli çalışanlar, kadın çalışanlar, çocuk çalışanlar…) durumu,

Risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken tedbirlerin yetersiz kaldığı durumlarda, risk ile uygun özelliklere sahip özel ve kişisel koruyucu donanımlarının seçilmesi,

Risk değerlendirmesi sonucunda tespit edilen tehlikelere karşı alınacak tedbirlerin uygulanabilir durumda olması gerekmektedir.

 

Risk Değerlendirmesi Yaptırmamanın Cezası Nedir?

6331 sayılı kanun ile birlikte, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması için işverenlere önemli sorumluluklar yüklenmiştir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işyerlerine, 1.000 TL ile 80.000 TL arasında para cezası uygulanmaktadır. Yapılmayan risk değerlendirmeleri için her ay ceza verilmeye devam edilir.

 

2ssss