Temel İSG Eğitimi

Her açıdan sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasını sağlamak, meydana gelebilecek iş kazalarını en aza indirgemek, çalışanları hak ve sorumluluklarından haberdar etmek, çalışanları karşılaşabilecekleri risklere karşı uyarmak ve bu risklere karşı alınabilecek önlemleri öğretmek, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak gibi konular Temel İSG Eğitimi’nin amacını oluşturur.

İşyerinde çalışanların can güvenliği, iş için kullanılan araç, gereç ve makinenin, üretilen malın, işyerinin ve çevrenin güvenliği, iş güvenliği kapsamında yer alır.

İş dünyası kapsamından bakıldığında, çok fazla sayıda çalışan insan, çok büyük miktarlar tutan araç, gereç ve makineler, çevre ve iş dünyasıyla ilgisi olmayan milyonlarca insanın hayatı iş güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

Bu sebeple sadece bir işyerinde değil, bütün bir ülkede iş güvenliği sağlanması daha huzurlu bir yaşam sürdürülmesini mümkün kılar. Eğer iş güvenliği yoksa can ve mal kaybı, hastalık, sakatlık, zaman ve para kaybı meydana gelir.

Her işletme 6331 sayılı yasa kapsamında periyodik olarak iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanlarına eğitim vermek ve bu eğitimi belgelemek zorundadır.

Herkesin katkıda bulunduğu bir çalışma ortamının yaratılması için bu eğitimlere tüm çalışanlar katılmalıdır.

Eğitimin verileceği işyerinin çalışma şartlarına, işyerinin faaliyetlerinin çeşitliliğine ve işyeri çalışanlarına göre düzenlenen eğitimler haricinde işyeri için özel eğitimler de bulunmaktadır.

 

Temel İSG Eğitimi’nin İçeriği

Genel Konular

 • Çalışma mevzuatı hakkında bilgiler
 • Çalışanların hak ve sorumlulukları
 • İşyeri düzeni ve temizliği
 • Yaşanan iş kazaları nedeniyle ortaya çıkan hukuki sonuçlar

Sağlık Konuları

 • Meslek hastalıklarının nedenleri
 • Hastalıklardan korunma yöntemleri
 • Psikolojik ve biyolojik risk faktörleri
 • İlkyardım

Teknik Konular

 • Fiziksel, kimyasal ve ergonomik risk faktörleri
 • El ile kaldırma ve taşıma
 • Patlama, parlama, yangın ve yangından korunma yolları
 • İş ekipmanlarının kullanımı
 • Ekranlı araçlarla çalışma
 • Elektrik konusunda tehlike, risk ve önlemler
 • İş kazalarının nedenleri ve korunma yöntemleri
 • Sağlık ve güvenlik işaretleri
 • Koruyucu ekipmanların kullanımı
 • İş sağlığı ve güvenliği hakkında genel kurallar
 • Tahliye ve kurtarma

 

İş Güvenliğinde Sorumluluk

İşyerlerinde yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmak devlet, işveren ve işçinin işbirliği ile mümkündür.

 

İş Güvenliğinde İşçinin Üzerine Düşen Sorumluluklar

İşçi, kendi sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğundan, mesleği ile alakalı bilgi ve beceriler açısından kendini yetiştirmeli, iş güvenliği kurallarına uymalıdır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki işyerlerindeki kazalarının yüzde seksen-doksan gibi büyük bir oranı çalışanların hatasından ve kurallara uymamasından meydana gelmektedir. İşçi kuruluşları olan sendikaların da bu konuya gereken hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.

 

İş Güvenliğinde İşverenin Üzerine Düşen Sorumluluklar

İşverenler işyerlerinde, çalışanlar için yapılan işin özelliklerine uygun ortamı sağlamalıdırlar. İşçilerin kendi imkanlarıyla alamayacakları eğitimlerin alınmasını mümkün hale getirmelidirler. Ayrıca işçiye ve çevreye karşı, yasaların kendilerine zorunlu kıldığı yükümlülükleri de yerine getirmek zorundadırlar. Yapılan araştırmalara göre, işyerlerinde meydana gelen kazaları yüzde on-yirmi oranında yönetim hataları nedeniyle oluşmaktadır.

 

Temel İSG Eğitimi’nin Tekrarlanma Durumları

İşletmeler Temel İSG Eğitimi’ni işletmelerinin tehlike sınıflarına göre belirli aralıklarla ve süre ile tekrarlamalıdır.

 • Çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde her yıl 16 saat
 • Tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde en az 2 yılda bir 12 saat
 • Az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde en az 3 yılda bir 8 saat