Sanayileşmenin ilerlemesi ve gelişen teknoloji kolaylık ve faydanın yanı sıra birçok tehlikeyi de beraberinde getirmiştir. İşyerlerindeki çalışma ortamı, çalışanların sağlığını ve güvenliğini doğrudan etkiler hale gelmiştir.  Özellikle makine kullanımının artması çalışanları kaçamayacağı bazı risklerle karşı karşıya bırakmıştır. Tüm bu gelişmeler iş kazalarının ve meslek hastalıklarının çoğalmasına neden olarak iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Fakat birçok nedenden dolayı bu önlemlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde önlenmesi aksamaktadır.
İşyeri sahipleri iş sağlığı ve güvenliği için alınması gereken önlemleri maddi gider olarak gördükleri için gereken önemi göstermiyorlar. İşyerinde yaşanan kaza sonrası yapılan harcamalar, kazayı önlemek için yapılan harcamalardan her zaman daha azdır.
 
İş sağlığı ve güvenliği konularında alınması gereken önlemlerin büyük bir kısmı işyeri kurulmadan, daha proje aşamasındayken alınmalı, planlar ona göre yapılmalıdır. Fakat işyerlerinin çoğu, işyeri kurma izni ve işletme belgesi olmadan kurulmaktadır. İşyeri kurulduktan sonra da bu izin ve belgelerin alınması için işlem yapılmamaktadır. Bu da sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmasını engellemektedir. Çünkü birçok önlem; binanın güvenliği, üretim sırasında kullanılan makineler ve tezgahlar gibi unsurlar daha sonradan yapılmak istendiğinde ya çok zor oluyor ya da çok masraflı oluyor.
 
Birçok işyeri kalifiye işçi bulmakta zorlanıyor. Bu sebeple özellikle küçük işyerlerinde çocuk işçiler çalıştırılmaktadır.
 
İş güvenliği için alınan önlemlerin işyerinin üretimini engellediği düşünülmektedir. Fakat bu önlemler üretimi hiçbir şekilde engellemeyip tam tersine üretimi arttırmaktadır. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında çalışan işçiler üretime daha çok katkıda bulunurlar.
İşçilerin sürekliliği sağlanamıyor. İşçiler sık bir şekilde işyeri ve iş değiştirdikleri için iş ile ilgili yeterli bilgi ve beceriye ulaşamıyorlar. Bu da iş kazalarına zemin hazırlıyor.
Kiralık olarak kullanılan işyerlerinde bina, makine ve tesisata ilişkin önlemler ya alınmıyor ya da isteksizce alınıyor.
Ülkemizde işyerlerinde kullanılan birçok makinenin kullanım standartları belirlenmemiştir. Bu nedenle makineler yanlış ve koruyucu önlemler alınmadan kullanıldığı için iş kazalarının yaşanması kaçınılmaz hale geliyor.
Kullanılan iş tezgahları çok çeşitli olduğundan alınması gereken önlemler çoğalmakta bu da daha fazla dikkat ve beceri gerektirmektedir. Bu sağlanamadığında da istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.
İşçi sendikaları sağlık ve güvenlik konularından çok ücret konusuyla ilgili planlar yapmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği konularında eksikleri bulunmayan işyerine gereken ilgi ve alaka gösterilmiyor. Bu tür işyerleri örnek olarak gösterilerek, takdir edilerek ve ödüllendirilerek diğer işyerlerinin de teşvik edilmesi sağlanmalıdır.
Günümüzde insanlar için çalışmak, maddi kaynak dışında başka anlamlar da ifade etmektedir. Sosyalleşmek, saygınlık kazanmak, toplumla bütünleşerek bir rol sahibi olmak herkes için oldukça önemli unsurlardır. Çalışan insanlar zamanının büyük bir kısmını iş ortamında geçirirler. Kişinin çalıştığı yerde kendini sağlıklı ve güvende hissetmesi işe olan katkısını da arttıracaktır. Böyle olunca da üretim yükselecek, büyük bir maliyet olarak görünen sağlık ve güvenlik uygulamaları, işyerine oldukça fazla katkı sağlayacaktır.