Innovation

Constructure

Hey Guys, Have A Look At Our New Design About Architecture Landing Page. Don't Forget To Check The Attachment Have A Look At Our New Design About Architecture

demo-attachment-1676-Group-1179
demo-attachment-64-Group-1240
demo-attachment-69-architecture-construction-safety-first-career-PGV-1

OSGB NEDİR?

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi); Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetki verilmiş, işyerlerine iş güvenliği ve sağlığı konularında hizmet vermek amacıyla kurulmuş birimlerdir.

Bu birimler, yasalarca zorunlu kılınan tıbbi ve fiziki ekipmanlara sahiptirler. Bu birimleri, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile birlikte diğer sağlık personeli gibi iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri oluşturmaktadır.

OSGB ile sağlıklı, güvenli ve KALİTE’li bir çalışma ortamı yaratılarak, yürütülen işin akışına engel olunmadan daha verimli çalışma şartlarının oluşması sağlanır. OSGB bu amaca ulaşılması için;

  • İşyerinde bulunan işçilerin sağlık gözetimi
  • Çalışılan ortamın gözetimi
  • Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme
  • İlkyardım ve acil müdahale
  • İstatistik çıkarma ve kayıt tutma

gibi birçok görevi yerine getirme sorumluluğunu üstlenirler. İşyerlerinde oluşabilecek güvenlik ve sağlık tehlikelerine karşı her türlü önlemin alınmasını sağlar.

NEDEN OSGB?

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) iş sağlığı be güvenliği konularını ilgilendiren ve büyük önem arz eden dosya arşivlerini, sizin adınıza sistemli ve düzenli bir şekilde saklar.

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) iş sağlığı be güvenliği konularını ilgilendiren ve büyük önem arz eden dosya arşivlerini, sizin adınıza sistemli ve düzenli bir şekilde saklar. Tüm işletmelerin yönetimlerince yapılması gereken bu sistem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın müfettişlerinin yapacağı e-denetimlerde de büyük önem taşımaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği konularında işletmenizin karşılaşabileceği tüm tehlike olasılıkları uzmanlar tarafından tespit edilir ve izlemeniz gereken yol OSGB tarafından belirlenir. Daha önceden yapılmış tüm yanlış uygulamaların düzeltilmesi OSGB’nin sorumluluğu arasındadır.

OSGB işletmenizin değişen ihtiyaçlarını, gözden kaçırılan eksiklikleri farklı ve uzman bir bakışla değerlendirir, çalışanların ve işletmelerin menfaatlerini göz önünde bulundurarak size daha profesyonel bir çalışma imkanı sunar.

İşletmenizin OSGB ile yaptığı anlaşma dahilinde, işyerinizde bulundurma zorunluluğunuz olan sağlık personeli, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi istihdamının neden olduğu SGK prim ve maaş ödemeleri, ihbar ve kıdem tazminatları gibi sorumluluklarınızdan kurtulursunuz.

İşyerinizde iş sağlığı ve güvenliği sağlanması için görev verdiğiniz hekim ve uzmanlarınızın planlanmamış izin kullanımları için OSGB’ler aynı profesyonelliğe sahip hekim ve uzmanları sürekli yedekte bulundurur.

demo-attachment-64-Group-1240
demo-attachment-69-architecture-construction-safety-first-career-PGV-1

Acil Durum Tatbikatları

İşyerinin bir kısmında ya da tamamında yaşanabilecek patlama, yangın, tehlikeli madde yayılımları, doğal afet gibi olaylara müdahale, ilkyardım ve bu olaylarla mücadele gerektiren durumlar acil durumları oluşturur.

Acil durum planı ise işyerlerinde yaşanabilecek bu acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgilerin ve uygulama yöntemlerinin bulunduğu, acil durum sırasında olaya müdahale edecek ekiplerin belirlendiği, tahliye yöntemlerini de içeren plandır.-

Bu hizmet ile işletmenin kabiliyet ve olanakları göz önünde bulundurularak, uygulanabilir en üst düzeydeki acil durum planları ortaya çıkarılır. Acil durumlara müdahalede bulunacak kurtarma ekiplerinin çalışma şekilleri belirlenir.  Ekipte yer alacak çalışanlara gerekli bilgiler verilerek profesyonelleşmeleri sağlanır.

İşletmenin yöneticileri ve çalışanları, yaşanabilecek acil durumlara mümkün olabilecek en etkili şekilde müdahalede bulabilmeleri için, sahip oldukları ekipman, makine ve diğer imkanlar ile acil durum çalışmalarına katılırlar.

demo-attachment-64-Group-1240
demo-attachment-69-architecture-construction-safety-first-career-PGV-1
demo-attachment-64-Group-1240
demo-attachment-69-architecture-construction-safety-first-career-PGV-1

Risk Analizi ve Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesindeki amaç;  işletmelerin faaliyetleri sırasında oluşabilecek muhtemel tehlikelerin belirlenmesi ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, böylece potansiyel risklerle ilgili önlemlerin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistemli bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, kazaların ve sağlık bozulmalarının en az seviyeye indirilmesini sağlamaktır.

Risk Değerlendirme Çalışmaları Ne Zaman Yapılmalıdır?

İşe başlamada
İşyeri kurulup üretime başlanmasından hemen sonra yapılmalıdır.
İşyeri daha önce kurulmuş, risk analizi ve değerlendirme çalışmaları hiç yapılmamış ise yapılmalıdır.

Değişiklik olması durumunda
İşyerinde yer, teknoloji ve yürütülen işin değişmesi halinde yapılmalıdır.
Ciddi ve yeni bir tehlikenin ortaya çıkması halinde yapılmalıdır.
Uygulamalar gözden geçirilirken yeni bir durum tespit edilirse ve bu durumlarından biri gerçekleşirse yapılmalıdır.

İş kazası, meslek hastalığı gibi durumlarda
İşyerinin tamamını veya büyük bir kısmını etkileyen bir kaza, hastalık ve benzeri bir olay meydana gelmişse yapılmalıdır.

Düzenli aralıklarla
İşyerinden veya etkilenen alandan kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikelerin sonucunda ortaya çıkan risklerin yapısına göre ve yürütülen faaliyetlerdeki ya da işteki değişikliklerin derecesine bağlı olarak yapılmalıdır.

Yangın Eğitimi

Yangın Eğitimi Sertifikası

Yangın söndürme eğitimi, her işyerinin yangın önleme tedbirlerini almakla görevli çalışanları için geliştirilen bir eğitimdir. Sanayi, otelcilik sektörü, ofis ya da küçük bir işletme için geçerlidir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tüm kurum veya kuruluşlarda işyerinin büyüklüğüne bakılmaksızın, yangınla mücadele, koruma, tahliye, yangın önleme gibi konularda uygun donanıma sahip ve gerekli eğitimi almış, yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. İşverenlere yangın olasılığına karşı tüm araç ve gereçleri sağlaması, yangın eğitimi almış kişileri her zaman hazır bulundurmaları ve gerekli tatbikatları yaptırmaları bu kanun ile şart koşulmuştur.

Yangın güvenliğinde en önemli kısım yangının çıkmasına engel olmak için gerekli tüm önlemlerin alınmasıdır. Yangın tehlikesinin ciddiyeti daha iyi anlaşılmalıdır. Bu sayede risk değerlendirme ve tehlike algısında gelişme sağlanacağından koruma önlemlerine verilen önem de artacaktır. Yangına neden olacak unsurların daha iyi anlaşılması, yangınların çıkma ihtimalini azaltabilir fakat asla tamamen ortadan kaldırmaz.

Aşağıdaki grafik, işyerlerinde meydana gelen yangınların 2009-2013 yılları arasında yaşadığı yükselişi göstermektedir. Grafiğinde gözler önüne serdiği gibi, yangın eğitimi bilincinin tüm işyerlerine yerleşmesi gerektiği kaçınılmaz bir durumdur.

 

demo-attachment-64-Group-1240
demo-attachment-69-architecture-construction-safety-first-career-PGV-1
demo-attachment-64-Group-1240
demo-attachment-69-architecture-construction-safety-first-career-PGV-1

İlkyardım Eğitimi

Kalite İlkyardım Eğitim Merkezi, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliği dahilinde “İlkyardım Eğitimleri ve İlkyardım Sertifikası” vermeye yetkili ilk kuruluş olarak 1998 yılında kurulmuş, bugüne kadar 10.000’in üzerinde kamu ve özel sektör çalışanına ilkyardım eğitimi vermiştir. Kalite İlkyardım Merkezi sektörde kurulan ilk eğitim merkezi olmanın yanı sıra liderliğiyle de adından sıkça bahsettirmektedir.

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki ülkemizde meydana gelen kazalar neticesinde, yaralıların yüzde 90’ından fazlası olay yerinde herhangi bir acil müdahale görmeden hastaneye ulaştırılmıştır. Ölümlerin yüzde 10’u kaza meydana geldikten sonra ilk 5 dakika içinde, yüzde 54’ü de ilk 30 dakika içinde gerçekleşmektedir. Kaza yerinde yaralıya ilk 5 dakika içinde yapılabilecek ilkyardım ile ölümlerin neredeyse yarısı önlenebilir. Etkili bir ilkyardım uygulaması hayat kurtarır.

İşyerlerinde kazaların yaşanma olasılığı daha yüksek olduğu için, ilkyardım uygulamaları kaçınılmazdır. Yüksekten düşme, elektrik çarpması, kanama, yanık ve organ kopmalarına işyerlerinde sık sık rastlanabilir. Bu durum, işyerlerinde ilkyardım uygulamalarının önemli bir gereksinim olduğunu gösterir.

İlkyardım bilgi ve becerisi, tüm işyerleri ve kişiler için öncelikli olan kamusal görevlerin başında gelir. Bilinçli yapılan ilkyardım müdahaleleri, ev ve işyerlerindeki kazalarda, trafik kazaları ya da doğal afetlerde yaşanabilecek kazalarda, kazazedenin hayatını kurtarır ya da iyileşme sürecine katkı sağlar.

 

We Can Do It

Improve Your
Experience With Us

demo-attachment-561-Subtraction-1

our mission

In a professional context it often happens that private or corporate clients corder a publication to be made and presented with the actual a news blog that's filled with content hourly on the day of going live.

In a professional context it often happens that private or corporate clients corder a publication 

our vision

In a professional context it often happens that private or corporate clients corder a publication to be

In a professional context it often happens that private or corporate clients corder a publication to be made and presented with the actual content still not being ready. Think of a news blog that's filled with content hourly on the day of going live.

our responsibility

In a professional context it often happens that private or corporate clients corder a publication to be made and presented with the actual

In a professional context it often happens that private or corporate clients corder a publication to be made and presented with the actual content still not being ready. Think of a news blog that's filled with content 

Our Services

Improve Your
experience With Us

rebuild Construction

In a professional context it often happens that private or clients a publication to be made and presented with the

consultancy Construction

In a professional context it often happens that private or corporate clients corder a publication

Refine Construction

In a professional context it often happens that private or corporate clients a publication to be made and presented

Customize Construction

In a professional context it often happens that private or clients a publication to be made and presented with the

demo-attachment-561-Subtraction-1

We Have

Heavy Duty Machines

In a professional context it often happens that private or corporate clients corder a publication to be made and

demo-attachment-561-Subtraction-1

Our Team

Meet With Phlox
Team Member

demo-attachment-126-confident-construction-engineer-architect-QBR-1

Founder And Thinker

Jack Rian
demo-attachment-127-192505-OXNYZX-82

Ceo And Head Of Idea

Lukan Depina
demo-attachment-128-building-in-progress-and-crane-machinery-K37BCN8

Product Designer

Serge Hunt
demo-attachment-130-young-woman-worker-on-the-construction-site-P6CBEA3

Project Manager

Angine Torres

portfolio

Case Solution

demo-attachment-561-Subtraction-1
demo-attachment-561-Subtraction-1

Customer Say

Client's Testimonial

Andrew Rathore

Executive
mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone and feel the charm of existence in this spot

Andrew Rathore

Executive
mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone and feel the charm of existence in this spot

Andrew Rathore

Executive
mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone and feel the charm of existence in this spot

What's Up

Recent News

demo-attachment-561-Subtraction-1